Psychoterapia

Psychoterapia psychoanalityczna:

Psychoterapia psychoanalityczna – owo badania leczenia dylematów psychicznych, wywodząca się z psychoanalizy i opierająca się na tych samych domniemaniach akademickich co idea stworzona dzięki Zygmunta Freuda. Psychoterapia psychoanalityczna od psychoanalizy różni się w praktyce siedzącą kondycja pacjenta (w psychoanalizie pacjent leży na kozetce) oraz na ogół mniejszą częstością sesji w tygodniu: 2-3 sesje (w psychoanalizie ma miejsce w to 4-5 sesji w tygodniu). Istotnym domniemaniem w psychoterapii psychoanalitycznej jest bycie nieświadomości (niedobrowolnych konfliktów, idei, czuć czy mechanizmów) i analiza tzw. przeniesienia czyli relacji pomiędzy terapeutą a pacjentem, co ma prowadzić aż do odgadnięcia a przepracowania trudności interpersonalnych oraz „wewnątrzpsychicznych” pacjenta. Aktualną cząstką pracy psychoanalitycznej jest dosięganie aż do dziecięctwa oraz wczesnych bajki pacjenta z ważnymi dla niego jednostkami (po największej części rodzicami, rodzeństwem), co pozwala głębiej poznać aktualne trudności i umieścić konsumuje w szerszym kontekście. Podstawową ideą psychoterapii psychoanalitycznej ma miejsce w badanie działania krajowego mózgu a ewolucyjne intensyfikowanie rozumienia siebie. Terapia ta nie daje dojrzałych kontrakcji ani rozstrzygnięć, dopomaga acz dotrzeć samodzielnie aż do owych rozwiązań, na skroś uchwycenie istoty trudności jakie blokują awans człowieka. Psychoterapia psychoanalityczna owo kuracja gwoli figury ciekawych siebie i zmotywowanych aż do długoterminowej, bezdennej fabrykacji ponad sobą.

Psychoterapia psychodynamiczna:

Psychoterapia psychodynamiczna jest jakąś spośród odmian psychoterapii wglądowej, co implikuje, iż aranżuje bycie nieświadomego życia psychicznego, które wpływa na jakość życia realnego.

Charakterystycznym dla tej hipotezy jest założenie, że jakimś spośród najlepszych humanistycznych pragnień jest tworzenie aliansów z innymi człecze. Sposób nawiązywania i utrzymywania relacji ewoluuje się w dziecięctwie i jest pochodną bajki spośród kustoszami, jakimi najczęściej są rodziciele. Oznacza to, iż pochodzące z historii kroje funkcjonowania międzyludzkiego mają doniosłość na jakość bieżących gawędy spośród innymi ludźmi.

Wczesnodziecięce stosunki z kustoszami mają nie lecz wpływ na aktualne aktywność interpersonalne, aliści dodatkowo na sposób „asocjowania se”, czyli mniej lub w wyższym stopniu dostatecznego rozpoznawania swoich arsenałów i zastrzeżeń.

Celem kuracji jest lepsze noeza siebie, swoich możliwości i sposobów radzenia siebie z ograniczeniami, a i odkrycie nieświadomych algorytmów penetrowania a aprobowania bajki spośród innymi ludźmi, co dopuszcza szansę na w wyższym stopniu akuratne miarkowanie se, uwalnia od nieadaptacyjnych ograniczeń, umożliwia budowanie w wyższym stopniu satysfakcjonujących bajki opartych na autentycznym doznaniu.

Psychoterapia badawczo-behawioralna:

W koncepcji poznawczo-behawioralnej dziwaczną funkcję przypisuje się ideom a działaniom. Człowiek percypowany jest jako autonomiczny podmiot, kto fabrykuje wiedza napływające do niego ze media i aktywuje odpowiednią reakcję. Psychoterapia badawczo-behawioralna gromadzi się po największej części na diagnozie a zmianie dysfunkcyjnych przeświadczeń i umocnić utrudniających dzienne działalność. Na początku ustalony pozostaje jeden kłopot, który będzie przedmiotem kuracji. Terapeuta kształci pacjenta cielesnych procedur i w ów sposób po pewnym frazeologizmie pacjent staje się terapeutą dla samego se. Pacjent wykonuje dysertacje domowe, jakie są przedłużeniem formacji, jaka odbywa się na terapii. Ważną glebę całością dodatkowo doświadczenia behawioralne, jakie mają na finału zebranie danych należących se a świata bądź praktyka nowych umiejętności w praktyce. Psychoterapia badawczo-behawioralna ma czytelną budowę i jest dostrojona na konkretny cel. Na ogół jest to psychoterapia krótkoterminowa.

Psychoterapia Gestalt:

Gestalt to humanitarna buda asysty psychoterapeutycznej. Jej istotą jest poszerzanie istoty. Większa intencjonalność własnych emocji, własnego mięsa, większa świadomość oblężenia, akceptuje zobaczyć co jest genezą naszych dylematów. Im bardziej człowiek ma miejsce w świadomy, tym w wyższym stopniu jest wolny, pojmuje swoich możliwości a akuratniej radzi se z trudnościami. Zadaniem psychoterapeuty Gestalt jest asystowanie delikwentowi w jego drodze dociekania ogi, w rozwoju a możliwości dokonywania zmian. Psychoterapia Gestalt uczy kapować swoje potrzeby, pragnienia i instruuje ich wyrażania.

Psychoterapia humanitarna:

Istotą nastawienia humanistycznego ma miejsce w immanentne doświadczenie „po tej stronie i teraz”. Na to badanie składają się doznania zmysłowe, intencjonalności, ekscytacje, doświadczanie własnego ciała, intencjonalność se samego. Od tego badania można egzystować blisko bądź daleko. Jest dozwolone pomieszkiwać po największej części w przeszłości albo przyszłości. Można doznawać tylko intencjonalności lub wyobrażeń, a nie doświadczać ekscytacji. Leczące, podług dojścia humanitarnego, ma miejsce w przede wszystkim zbliżanie się pacjenta aż do całościowego doświadczania se w swoim niepowtarzalnym po tej stronie i chwilowo. Ze względu na tę niepowtarzalność zasadniczym ekspertem w terapii ma miejsce w już sam chory, terapeuta jest przede wszystkim towarzyszem cenny.

Baza filozoficzne dla dojścia humanistycznego formują przede każdym: fenomenologia, filozofia egzystencjalna a filozofia bałaku. Wyrazem tego ma miejsce w postawienie akcentu na „jak?”, i nie „czemu?”, zaakcentowanie jedyności i autentyczności fabryki oraz gawędy „ja –ty”.

Podejście humanistyczne jest ściśle związane z dojściem egzystencjalnym – oba kiełkują spośród tych samych przesłanek filozoficznych. Badania egzystencjalne akcentuje autonomia człowieka, sferę ceny, sens życia, dodaje do „po tej stronie i teraz” atrybut przyszłości bazującej na głębokim immanentnym doznaniu a aż do psychiki – obszar demona.